Nhập vào đây để tìm kiếm

Tôi có thể thay đổi/đặt lại mật khẩu của mình không?

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản của mình qua email và quên mật khẩu, hãy nhấn vào nút 'Tôi Quên Mật Khẩu' tại trang đăng nhập. Điền vào địa chỉ email của bạn (không bao gồm khoảng trắng trước hoặc sau email của bạn) và một liên kết sẽ được gửi qua email cho bạn để bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình.


Hãy đảm bảo rằng bạn cũng kiểm tra tất cả các thư mục (hộp thư đến, thư ẩn, thư rác, v.v.).


Thay đổi mật khẩu:

  • Đăng nhập qua email: Đi tới mục 'Hồ sơ', rồi chọn 'Tài khoản', thay đổi mật khẩu của bạn trong các trường liên quan rồi chọn 'Lưu'.
  • Đăng nhập qua Facebook hoặc Apple: Mật khẩu không bắt buộc nên bạn sẽ không có tùy chọn thay đổi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.